Algemene Leveringsvoorwaarden van RoelofsMetaal Nederland

 

Statutair gevestigd en aldaar kantoorhoudende op de Drieboomlaan 116, 1624 BP te Hoorn.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland te Alkmaar onder nummer 37086016 en aldaar gedeponeerd.

 

1.

Toepasselijkheid

1.1

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het door RoelofsMetaal Nederland ( hier-

 

na:”Roelofs”) aangaan van overeenkomsten tot het door Roelofs leveren van zaken (materialen) en het

 

door Roelofs verrichten van werkzaamheden (alsmede alle uit zodanige overeenkomst voortvloeiende

 

overeenkomsten) en op de inhoud en uitvoering van zodanige overeenkomsten.

 

Algemene (inkoop- of aanbestedings-) voorwaarden van de wederpartij (hierna:”de afnemer”) zijn niet

 

toepasselijk – ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden – en mogelijke toepasselijkheid

 

daarvan wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

 

1.2

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Roelofs slechts voor zover

 

Roelofs de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

 

 

 

2.

Totstandkoming overeenkomst

2.1

Alle door ons gedane aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

2.2

De overeenkomst komt tot stand doordat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, of bij niet-schrif-

 

telijke opdrachtbevestiging doordat wij met de uitvoering van de werkzaamheden zijn begonnen. In het

 

laatste geval wordt de factuur geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3

Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden ons niet dan nadat en voor

 

zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4

Annulering van een overeenkomst is niet mogelijk dan met onze toestemming.

 

 

 

 

3.

Prijzen

 

3.1

De prijzen zijn exclusief BTW, levering, verpakking, verzending, vervoersdocumenten en eventuele

 

verzekering. De prijzen die worden vermeld c.q. aangeboden, zijn geldig tot uiterlijk 14 dagen na de door

 

ons gedane aanbieding.

3.2

De prijzen zijn gebaseerd op het leveringsbeding “af magazijn” of “franco huis”. Zulks zal uitdrukkelijk

 

worden overeengekomen en is op onze orderbevestiging vermeld.

3.3

Tussentijdse prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. In geval van aantoonbare wijziging van

 

de kostprijsbepalende factor of factoren, zoals inkoopprijzen, valuta- en/of metaalnoteringen, lonen,

 

belastingen, rechten, lasten, vrachten , douanetarieven e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de

 

overeenkomst, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, een en ander voor

 

zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar

 

was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

 

Opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de overeenkomst te annuleren.

 

 

 

 

4.

Levertijd en levering

4.1

Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders

 

is overeengekomen.

4.2

Bij overschrijding van de levertijd dient de opdrachtgever ons per aangetekend schrijven nog een redelijke

 

termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om alsnog onze verplichtingen na te kunnen komen.

4.3

Indien de levering in gedeelten moet plaatsvinden, zal iedere levering als een afzonderlijke transactie

 

worden beschouwd.

4.4

Opdrachtgever is verplicht de door ons ter aflevering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.

 

Levering geschiedt op de in de offerte c.q. orderbevestiging aangegeven plaats.

4.5

Eeen opgegeven levertijd gaat eerst in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, alle voor de aanvang

 

van de uitvoering daarvan noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, en een eventueel overeengekomen

 

vooruitbetaling door de opdrachtgever is verricht.

 

 

 

 

5.

Transport en risico

5.1

Het risico van door ons af te leveren zaken gaat op de opdrachtgever over op het moment dat de zaken

 

door Roelofs aan de opdrachtgever zijn geleverd en de paklijst van Roelofs door de opdrachtgever is

 

getekend.

 

5.2

De wijze van vervoer en verpakking wordt door ons bepaald. Indien opdrachtgever daaraan specifieke

 

afwijkende eisen stelt, komen de extra kosten van zulks niet voor rekening van Roelofs en zullen

 

deze kosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

 

 

 

 

6.

Maatvoeringen, bewerkingen en kwaliteitsnormen

6.1

Zaken worden verkocht en geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen,

 

hoeveelheden en gewichten op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders

 

is overeengekomen.

6.2

Speciale (na-)bewerkingen op door Roelofs te leveren Non-Ferro producten dienen door opdrachtgever

 

vooraf schriftelijk te worden bevestigd.

6.3

Alle door Roelofs te leveren producten worden geleverd volgens de DIN-norm en/of de EN norm.

 

 

 

 

7.

Inspectie en reclame

7.1

Opdrachtgever is verplicht om de door Roelofs afgeleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming

 

te inspecteren.

 

7.2

Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten onverwijld na constatering daarvan, doch

 

uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen, schriftelijk aan ons worden gemeld onder opgave

 

van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling

 

genomen en wordt de opdrachtgever geacht de transactie te hebben aanvaard en goedgekeurd.

7.3

Het indienen van reclames geeft de opdrachtgever niet het recht de ontvangst of de betaling van de

 

goederen te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te

 

worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

 

 

 

 

8.

Garantie

 

8.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (inspectie en reclame) en tenzij niet anders in de aanbieding is

 

vermeld, gelden voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- c.q. importeurs- of groothandels-

 

garantie slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

8.2

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt door Roelofs aan de opdrachtgever de normale en

 

gangbare handelskwaliteit geleverd. Specifieke kwaliteitseisen en/of specifieke kwaliteitsnormen moeten

 

schriftelijk zijn overeengekomen.

8.3

Wij zijn ingevolge de garantie slechts gehouden tot het vervangen van de geleverde goederen of tot het

 

vergoeden van de netto factuurwaarde, zulks naar onze keuze. Zaken die op grond van deze garantie

 

moeten worden vervangen dienen franko bij ons te worden terugbezorgd.

8.4

De met de garantie gepaard gaande reisuren (inclusief reis- en verblijfskosten), transport- en magazijn-

 

kosten zullen steeds voor rekening van de opdrachtgever blijven.

8.5

De garantie geldt niet indien:

 

* en zolang de opdrachtgever in verzuim is;

 

* de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig of ondeskundig

 

zijn behandeld;

 

 

* de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is

 

opgetreden;

 

 

* wij niet binnen 10 dagen na ontdekking van een gebrek in de gelegenheid worden gesteld dit te

 

onderzoeken.

 

8.6

Wij staan er niet voor in, garanderen niet en worden nimmer geacht gegarandeerd te hebben, dat de door

 

de opdrachtgever bij Roelofs gekochte goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdrachtgever

 

deze wenst te bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken.

 

 

 

 

9.

Betaling

 

9.1

Tenzij anders overeengekomen dienen de door Roelofs aan opdrachtgever toegezonden facturen uiterlijk

 

30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.

9.2

Betaling dient te geschieden op een door ons opgegeven bankrekening in de op de factuur aangegeven

 

valuta inclusief BTW en zonder verrekening. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is be-

 

palend voor de vaststelling van de dag van betaling.

9.3

Indien het volgens de factuur verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn

 

is voldaan, is opdrachtgever zonder dat sommatie of voorafgaande ingebrekestelling vereist is,

 

in verzuim, en is hij vanaf dit moment over de hoofdsom een rente verschuldigd welke op jaarbasis gelijk

 

is aan 1% per maand.

9.4

Indien Roelofs een onbetaald gebleven factuur of een gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft,

 

zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die daarmede verband houden voor rekening van de

 

opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op ca. 15% van de hoofdsom

 

met een absoluut minimum van EUR 350,– exclusief BTW.

9.5

Roelofs is zelfs na de totstandkoming van de overeenkomst gerechtigd van opdrachtgever zekerheid te

 

bedingen, indien wij goede gronde hebben te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen jegens

 

Roelofs niet -tijdig- zal nakomen.

9.6

Indien en zolang de opdrachtgever in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Roelofs

 

gerechtigd betaling bij aflevering te verlangen dan wel de uitvoering van onze verplichtingen op te

 

schorten of te weigeren. Reeds gemaakte kosten zal Roelofs in dat geval verhalen op opdrachtgever.

9.7

Bij niet tijdige betaling van een factuur zijn onze vorderingen op de opdrachtgever zonder dat enige

 

ingebrekestelling vereist is onmiddellijk opeisbaar.

 

 

 

 

10.

Eigendomsvoorbehoud

10.1

Alle door Roelofs aan opdrachtgever te leveren en geleverde goederen blijven ons eigendom totdat

 

opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons ter zake van de betreffende leverantie heeft voldaan.

10.2

Opdrachtgver is gerechtigd om de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening te verkopen

 

of te gebruiken, maar is niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bewaren

 

met een beperkt zekerheid- of genotsrecht of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.

10.3

Ons eigendomsrechts gaat niet verloren door zaaksvorming, natrekking, vermenging of faillissement. Dit

 

zal zich tevens uitstrekken over een eventueel te vormen nieuwe zaak.

 

 

 

 

11.

Overmacht

 

11.1

Indien Roelofs ten gevolge van overmacht niet in staat is om onze verplichtingen jegens de opdracht-

 

gever na te komen, zijn wij gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de

 

overmacht verhinderende oorzaak op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden.

11.2

Indien Roelofs bij het intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen

 

verplichtingen heeft voldaan, zijn wij gerechtigd de gemaakte kosten, verrichte werkzaamheden c.q.

 

geleverde goederen te factureren en dient de opdrachtgever deze factuur te voldoen alsof betrof het

 

een afzonderlijke transactie.

11.3

Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting,

 

bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade,

 

defecten aan machines, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen, waaronder in- en

 

uitvoerbelemmeringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze toe-

 

leveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers.

 

 

 

 

12.

Aansprakelijkheid

12.1

Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van

 

welke aard ook, welke is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, dan wel door

 

ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

12.2

Onze aansprakelijkheid is, behoudens tot nakoming van onze garantieverplichting, te allen tijde beperkt

 

tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag. Indien er in voor-

 

komende gevallen geen verzekeringsdekking mochten blijken te bestaan, om welke reden ook, is de

 

aansprakelijkheid van ons beperkt tot de factuurwaarde exclusief BTW van de schadeveroorzakende zaken.

 

 

 

 

 

 

13.

Ontbinding

 

13.1

Indien:

 

 

*

opdrachtgever enige op hem rustende verplichting jegens Roelofs niet, niet tijdig of niet

 

 

juist nakomt;

 

*

opdrachtgever failliet verklaard wordt of een verzoek daartoe ingediend is, surseance

 

 

van betaling is aangevraagd of is verleend;

 

*

op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen beslag is gelegd;

 

*

opdrachtgever krachtens rechtelijk vonnis handelingonbekwaam is geworden of van zijn

 

 

vrijheid beroofd is;

 

*

opdrachtgever ontbonden of geliquideerd wordt, of, indien het een natuurlijk persoon betreft,

 

 

overlijdt;

 

*

opdrachtgever overgaat tot staking of daartoe reeds is overgegaan of overgaat tot over-

 

 

dracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng

 

 

van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaand bedrijf, en de opdrachtgever nog niet

 

 

aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan, heeft Roelofs door het enkel plaats-

 

 

vinden van een der gemelde omstandigheden het recht, zonder dat enige ingebrekestelling

 

 

of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij de overeenkomst als ontbonden te be-

 

 

schouwen, hetzij enig bedrag door opdrachtgever aan Roelofs verschuldigd in zijn geheel

 

 

op te eisen alsmede het recht om schadevergoeding te vorderen.

13.2

Bij terugname van de geleverde goederen zal Roelofs de reeds door opdrachtgever betaalde koopprijs

 

naar evenredigheid van het aantal en staat van de terug te leveren goederen terugbetalen. Het terug te

 

betalen bedrag zal nimmer meer bedragen dan de prijs die door ons op de dag van terugname aan

 

opdrachtgever zou worden berekend.

 

 

 

14.

Toepasselijk recht en geschillen

14.1

Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het

 

Nederlands recht van toepassing.

14.2

Elk geschil dat tussen ons en opdrachtgever mocht ontstaan, zal worden beslecht door de arrondisse-

 

mentsrechtbank te Alkmaar, evenwel onverminderd ons recht om de rechter van de woonplaats van de

 

 

opdrachtgever in te schakelen.